رسانه تخصصی آموزش عالی
  1. بحث درباره «دکتری پژوهش محور»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «دکتری پژوهش محور»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. سهم طرح واره دکتری در قبولی آزمون دکتری پژوهش محور چقدره؟

  4. معایب دکتری پژوهش محور چیه؟ ثبت نام دکتری پژوهش محور ارزش داره و آیا کسی مشکلات دکتری پژوهش محور را می دونه؟

  5. کسی درباره نحوه تهیه طرح واره برای دکتری پژوهش محور یا طرح اولیه رساله اطلاعات داره؟

  6. بحث بیشتری ایجاد نشده است