رسانه تخصصی آموزش عالی
  1. بحث درباره «شهریه انتخاب واحد دکتری آزاد»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «شهریه انتخاب واحد دکتری آزاد»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. برای انتخاب واحد دکتری دانشگاه آزاد، حتما باید شهریه متغیر هم پرداخت بشه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است