رسانه تخصصی آموزش عالی
  1. بحث درباره «طرح واره دکتری چیست»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «طرح واره دکتری چیست»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. کسی درباره نحوه تهیه طرح واره برای دکتری پژوهش محور یا طرح اولیه رساله اطلاعات داره؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است