رسانه تخصصی آموزش عالی
  1. بحث درباره «معایب دکتری پژوهش محور»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «معایب دکتری پژوهش محور»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. معایب دکتری پژوهش محور چیه؟ ثبت نام دکتری پژوهش محور ارزش داره و آیا کسی مشکلات دکتری پژوهش محور را می دونه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است