رسانه تخصصی آموزش عالی

نحوه امتیاز دهی در مصاحبه دکتری

  1. بحث درباره «نحوه امتیاز دهی در مصاحبه دکتری»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «نحوه امتیاز دهی در مصاحبه دکتری»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. داشتن سابقه تدریس برای مصاحبه دکتری مهم است؟ امتیاز تدریس چقدر است؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است