پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 99

با بررسی ۲ هزار و ۲۶۹ رشته؛

رشته های مورد تایید مقطع دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

وزارت علوم ، اسامی رشته های دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی که مورد تایید دفتر گسترش را اعلام کرد. در فایل منتشر شده ، اسامی 2 هزار و 269 رشته دوره دکتری اعلام شده است.مرجع تصویبی برای یک هزار و 162 رشته دکتری دانشگاه آزاد اعلام نشده استاز مجموع 2 هزار و 269 رشته دوره دکتری دانشگاه آزاد که مورد تایید دفتر گسترش وزارت علوم است ، مرجع تصویب 84 رشته شورای عالی انقلاب فرهنگی ، 438 رشته قطعی ، 75 رشته کمیته ارزیابی ، 509 رشته یکبار پذیرش و یک هزار و 162 رشته بدون مرجع تصویب اعلام شده است.همچنین از مجموع 2 هزار و 269 رشته دوره دکتری دانشگاه آزاد مورد تایید دفتر گسترش وزارت علوم ، پذیرش 327 رشته فقط برای سال 95 و 96 عنوان شده است.بیش از نیمی از رشته های دکتری دانشگاه آزاد در گروه علوم انسانیبراساس این گزارش ، از مجموع 2 هزار و 269 رشته مورد تایید ، 47 رشته در گروه دامپزشکی ، یک رشته در گروه زبان ، یک هزار و 115 رشته در گروه علوم انسانی ، 340 رشته در گروه علوم پایه ، 414 رشته در گروه فنی مهندسی ، 2 رشته در گروه کشاورزی ، 248 رشته در گروه کشاورزی و منابع طبیعی و 65 رشته در گروه هنر و معماری قرار دارند.همچنین در فایل وزارت علوم ، یک هزار و 514 رشته دانشگاه آزاد تحت عنوان دکتری برای اخذ مجوز معرفی شده است.متقاضیان می توانند برای اطلاع از رشته های دکتری دانشگاه آزاد که مورد تایید دفتر گسترش وزارت علوم است به آدرس https://edu.msrt.ir/fa مراجعه کنند.