رسانه تخصصی آموزش عالی

تاثیر نمره مصاحبه در قبولی دکتری

  1. بحث درباره «تاثیر نمره مصاحبه در قبولی دکتری»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «تاثیر نمره مصاحبه در قبولی دکتری»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. مصاحبه دکتری چند درصد در قبولی تاثیر دارد؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است