رسانه تخصصی آموزش عالی

تشخیص مقاله ژورنال از کنفرانس

  1. بحث درباره «تشخیص مقاله ژورنال از کنفرانس»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «تشخیص مقاله ژورنال از کنفرانس»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. تفاوت مقاله کنفرانسی با مقاله ژورنالی چیه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است