رسانه تخصصی آموزش عالی

قیمت کارگاه استعداد تحصیلی

  1. بحث درباره «قیمت کارگاه استعداد تحصیلی»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «قیمت کارگاه استعداد تحصیلی»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. قیمت کارگاه های استعداد تحصیلی چقدره و تاثیری هم داره؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است