رسانه تخصصی آموزش عالی

معرفی استاد استعداد تحصیلی

  1. بحث درباره «معرفی استاد استعداد تحصیلی»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «معرفی استاد استعداد تحصیلی»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. جزوه استعداد تحصیلی چه استادی خوبه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است