رسانه تخصصی آموزش عالی

شهریه دکتری آزاد 1401 برای رشته‌های فنی از 22 میلیون تومان و رشته‌های انسانی از 18 میلیون تومان خواهد بود.

شهریه دکتری آزاد ۱۴۰۱-۱۴۰۲

شهریه دکتری دانشگاه آزاد برای پذیرفته شدگانی که از طربق آزمون دکتری 1401 و یا بصورت پذیرش دکتری بدون آزمون (بر اساس آیین نامه استعدادهای درخشان) وارد این دانشگاه شدند از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده است. این هزینه به منظور تامین بخشی از هزینه دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دکتری دریافت می گردد.

به گزارش پی اچ دی نیوز، علاوه بر پرداخت شهریه دکترای دانشگاه آزاد در هر نیمسال، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه، ملزم به پرداخت مبلغ 1,950,000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی در سامانه آموزشیار هستند. همچنین حق بیمه حوادث مبلغ 50,000 می باشد که هر پذیرفته شده دکتری دانشگاه آزاد باید در سامانه آموزشیار پرداخت نماید.

جدول شهریه دکتری آزاد ۱۴۰۱-۱۴۰۲

اﻋﻼم میزان شهریه دکترای دانشگاه ازاد به تفکیک شهریه ثابت و ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺮی، واحدهای ﻋﻤﻠﯽ (ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻻﺑﺮاﺗﻮار زﺑﺎن، ﭘﺎﯾﻪ، اﺻﻠﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ)، ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ، شهریه رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺮﻓـﻪای و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺼـﻮب ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

به گزارش پی اچ دی نیوز، بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری، پس از مشخص شدن نتایج مرحله اول آزمون دکتری 1401 ، تصمیم به شرکت در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد می گیرند. یکی از عوامل موثر در انتخاب رشته این دانشگاه میزان شهریه است. از این رو جهت اطلاع داوطلبان آزمون دکتری 1401، در ادامه جدول شهریه دکتری دانشگاه آزاد ارائه شده است.

رشته دکتریتعداد واحد نظریشهریه ثابت (تومان)شهریه متغیر (تومان)حداقل شهریه یک ترم
فنی مهندسی813,200,0007,560,00020,760,000
علوم انسانی88,700,0007,560,00016,320,000
شهریه دکتری دانشگاه آزاد سال 1400-1401 برای پیش بینی شهریه سال تحصیلی جدید

هزینه تمام شده دکتری دانشگاه آزاد

برای پیش بینی هزینه کل هر ترم دکتری آزاد و به دست آوردن میزان دقیق هزینه دکتری دانشگاه آزاد 1401 – 1402 می توانید افزایش 10 الی 15 درصدی را نسبت به مبالغ بالا در نظر بگیرد و شهریه دکتری رشته های دانشگاه آزاد در سال جدید را به دست آورید.

طول دوره دکتری دانشگاه آزاد

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی 9 ترم است.

سوالی درباره شهریه دکتری دانشگاه آزاد دارید؟

در صورتی که از اینستاگرام استفاده می کنید برای دریافت رایگان مشاوره دکتری، اینستاگرام پی اچ دی نیوز را دنبال کنید.

همچنین می توانید سوالات خود را در قسمت شهریه دکتری پی اچ دی نیوز مطرح کنید.

آیا امکان استرداد شهریه دکتری دانشگاه آزاد وجود دارد؟

ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ میﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖﻧﺎم در دکتری دانشگاه آزاد و وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ، اﺳـﺘﺮداد مبلغ پرداخت شده اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد.

آیا تفاوتی میان شهریه قبول شدگان دکتری بدون آزمون و با آزمون وجود دارد؟

شهریه دکتری استعدادهای درخشان تفاوتی با شهریه قبول شدگان آزمون دکتری 1401 ندارد و بصورت یکسان دریافت می شود.